Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1: Algemeen
  1. Op alle door Sonja Luitjes – coach with spirit gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door Sonja Luitjes – coach with spirit aan cliënten en/of opdrachtgever inzake onderzoek, training en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.
  3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Sonja Luitjes – coach with spirit zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
  4. Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de cliënt en/of opdrachtgevers een exemplaar van de algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld op www.sonjaluitjes.nl. Door akkoord te gaan met of door betaling van de Sonja Luitjes – coach with spirit diensten verklaart de cliënt en/of opdrachtgever de voorwaarden te aanvaarden en ook op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
  5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  6. Sonja Luitjes – coach with spirit behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.
 2. Artikel 2: Contract
  1. Sonja Luitjes – coach with spirit biedt coaching, healing, reading, trainingen, opleidingen (partnership), teamontwikkeling en overige diensten aan. Overzichten hiervan zijn terug te vinden op de website en op overige documentatie.
  2. Cliënten onder de 18 jaar dienen schriftelijke toestemming te hebben van hun ouders.
  3. Sonja Luitjes behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een Sonja Luitjes – coach with spirit opdracht met cliënt/opdrachtgever te beëindigen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of wangedrag, zonder dat restitutie van betaalde bedragen verschuldigd is.
  4. Door akkoord te gaan met de diensten van Sonja Luitjes – coach with spirit, door betaling van verschuldigde bedragen en aanwezig te zijn op de eerste sessie/lesdag, is de cliënt/opdrachtgever/cursist betaling plichtig voor de complete dienst en zal tussentijdse beëindiging niet zorgen voor restitutie van betaalde bedragen.
  5. De opdrachtgever verklaart dat hij/zij een afspraak meer dan 24 uur van tevoren afzegt, anders wordt de voorgenomen dienst in rekening gebracht.
 3. Artikel 3: Beëindiging diensten
  1. Tijdelijke beëindiging van een Sonja Luitjes – coach with spirit dienst (bv. i.v.m. vakantie/omstandigheden) is alleen mogelijk in overleg met Sonja Luitjes.
  2. Indien er belemmeringen optreden waardoor de cliënt/opdrachtgever/cursist het traject of de opdracht niet kan volgen wegens ziekte of ongeval kan dit bij Sonja Luitjes gemeld worden met het verzoek deze diensten op te schorten.
  3. De Sonja Luitjes – coach with spirit diensten zijn persoonsgebonden en zijn daarom niet overdraagbaar aan anderen met uitzondering van directe gezinsleden.
 4. Artikel 4: Diensten
  1. Sonja Luitjes – coach with spirit zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren.
  2. Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren diensten kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Artikel 5: Betalingen
  1. Cliënt/opdrachtgever/cursist is gehouden om de overeengekomen betalingen binnen de betalingstermijn aan Sonja Luitjes – coach with spirit te voldoen.
  2. Kosten welke verschuldigd zijn, kunnen eenzijdig door Sonja Luitjes – coach with spirit worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren.
  3. Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, houdt Sonja Luitjes – coach with spirit zich het recht voor om de Sonja Luitjes – coach with spirit diensten te beëindigen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
  4. Indien Sonja Luitjes – coach with spirit genoodzaakt is om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,- worden verhaald. De Sonja Luitjes – coach with spirit diensten zullen op grond hiervan door Sonja Luitjes – coach with spirit worden beëindigd.
  5. De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van Sonja Luitjes – coach with spirit is 14 dagen na factuurdatum. Dit bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer. Tevens kan er door Sonja Luitjes – coach with spirit om een tussentijdse betaling worden gevraagd.
 6. Artikel 6: Orde/Instructievoorschriften
  1. Het is niet toegestaan om drugs-, alcohol- of rookartikelen te gebruiken tijdens de opleiding/traject/opdracht of overige diensten van Sonja Luitjes – coach with spirit. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van de Sonja Luitjes – coach with spirit diensten.
  2. U dient zich te houden aan de door Sonja Luitjes – coach with spirit gegeven instructies.
  3. Bij overtreding van deze instructies is Sonja Luitjes – coach with spirit gerechtigd de Sonja Luitjes – coach with spirit diensten per direct te beëindigen zonder restitutie van de kosten.
 7. Artikel 7: Klachten en Aansprakelijkheid
  1. Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door cliënt/opdrachtgever/cursist, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. De cliënt/opdrachtgever/cursist dient Sonja Luitjes – coach with spirit zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een klacht.
  2. Sonja Luitjes – coach with spirit is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal of zoekraken van persoonlijke eigendommen.
  3. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden is Sonja Luitjes – coach with spirit niet aansprakelijk.
  4. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat resultaten niet gegarandeerd zijn en dit mede afhangt van persoonlijke inzet.
 8. Artikel 8: Gezondheidsverklaring
  1. De cliënt/opdrachtgever/cursist verklaart door akkoord te gaan met de Sonja Luitjes – coach with spirit diensten niet op de hoogte te zijn van enige ziekte of lichamelijk ongemak waardoor deelname aan het traject/de opdracht medisch onverantwoord zou zijn.
 9. Artikel 9: Openingstijden en locaties
  1. Sonja Luitjes – coach with spirit behoudt zich het recht voor om dagen/tijden en/of locaties te wijzigen.
  2. Op officiële en erkende feestdagen en in vakanties is Sonja Luitjes – coach with spirit gerechtigd gesloten te zijn.
 10. Artikel 10: Geheimhouding en privacy
  1. Sonja Luitjes – coach with spirit zal elke informatie die via traject/opdracht verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.
  2. Sonja Luitjes – coach with spirit zal een dossier van al haar cliënten/opdrachtgevers bijhouden, die zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacyregelgeving van toepassing.
  3. Sonja Luitjes – coach with spirit doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar cliënten en/of opdrachtgevers te beschermen.
 11. Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden opleidingen/workshops/trainingen (met vaste (les)dagen)
  1. Opleidingen/trainingen/workshops kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 6 weken voor aanvang.
  2. Indien na dit tijdstip de reservering voor de opleiding wordt geannuleerd, worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
   • 60% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 4 weken voor de startdatum.
   • 70% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 3 weken voor de startdatum.
   • 80% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 2 weken voor de startdatum.
   • 100% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 1 week voor de startdatum.